Do wakacji pozostało dni.


InformacjaZarządzenie nr 12/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej

z dnia 1 marca  2021r.

w sprawie zdalnego nauczania w szkołach podstawowych

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego  2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

1.     Przedłużam zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej na czas od 1 III  - 14  III 2021 r.

2.    Ustalam w okresie 1 III - 14 III 2021 r. nauczanie zdalne dla uczniów klas IV - VIII.

3.    Ustalam aplikację Skype i platformę edukacyjną Documaster Campus jako podstawowe narzędzie pracy obowiązujące w procesie zdalnego nauczania. Proces zdalnego nauczania może być wspomagany przez dziennik elektroniczny Vulcan.

4.    Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia lekcji zdalnych z wykorzystaniem aplikacji Skype według dotychczasowego planu lekcji oraz niezwłocznego (tego samego dnia) odnotowywania w e-dzienniku tematów przeprowadzonych lekcji oraz obecności uczniów.

5.    Nieobecność ucznia na lekcji zdalnej winna być usprawiedliwiona przez rodziców.

6.    Z uwagi na wielogodzinną pracę uczniów przed monitorem w czasie lekcji zdalnych dopuszczam prowadzenie zajęć lekcyjnych w czasie 30 minut.

7.    Bibliotekarz, oraz pedagog pracują według dotychczasowego harmonogramu. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone stacjonarnie lub zdalnie.

8.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                              Klementyna Bajorek-Bieś