Do wakacji pozostało dni.
Strona główna >> Logopeda

Logopeda

 

Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)

stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej

czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej

zapobieganie dysharmonii rozwojowych

stymulowanie rozwoju poznawczo - językowego

prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj. - ćwiczeń ortofonicznych, słuchowych, rytmicznych, usprawniające narządy mowy, artykulacji, dykcji

współpraca z nauczycielami - uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci; - zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; - udostępnianie opracowanych materiałów

 
 
 
Diagnostyka ( rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)
przeprowadzanie badań wymowy dzieci szkolnych
zdiagnozowanie logopedyczne
udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom
 
 
 
Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)
objęcie opieką logopedyczną wyznaczone dzieci
systematyczne prowadzenie zajęć logoterapii w szkole (w małych zespołach)
rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
umiejętności wypowiadania się
wyrównywanie opóźnień mowy
korygowanie wad wymowy
stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
udzielanie porad i wskazówek
zaprowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu
poinstruowanie nauczycielki grupy o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią
w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno- psychologicznej i poradni wad słuchu
 
Badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć reedukację.
Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.
 
Kadra: p. Anna Kobak, Izabela Horowska-Kuchnia – logopeda