Do wakacji pozostało dni.
Strona główna >> Projekty UE w szkole

Projekty UE w szkole


Ponadregionalny Projekt Edukacyjny

 

 
 
W dniu 26 stycznia 2009 w wyniku losowania Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Wyżnej została zakwalifikowana do udziału w projekcie. Tym samym jesteśmy w grupie 630 szkół, które będą wdrażały nowatorski i elastyczny model edukacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, a także kształtowały kompetencje kluczowe w oparciu o głęboko humanistyczną teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
 
 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja pośrednicząca - MEN.
Patronat Naukowy - Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Informacje o projekcie: 
 
Ponadregionalny Projekt Edukacyjny - współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Budżet projektu 46 000 000 PLN
Projektodawca: Grupa Edukacyjna S.A.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
Uczestnicy działań
- 2.700 uczniów z 6 województw
- 150.000 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
- 8.000 nauczycieli nauczania początkowego
Czas trwania projektu 1.10.2008 - 31.12.2011
 
Dlaczego bierzemy udział w projekcie: 
 
1. Dziecko: 
- rozwija własny potencjał intelektualny
- buduje motywację do nauki
- korzysta z bogatego zestawu środków dydaktycznych
- dostaje szansę lepszego startu w szkole
2. Nauczyciel: 
- wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne
- tworzy i wykorzystuje Ośrodki Zainteresowań
- realizuje autorskie pomysły
3. Szkoła: 
- otrzymuje zestaw środków dydaktycznych za 8.000 pln służącym uczniom klas pierwszych
- zyskuje środki finansowe na opłacenie zajęć dodatkowych
- uzyskuje lepsze efekty pracy
4. Rodzice: 
- odkrywają potencjał swoich dzieci - mogą lepiej organizować im środowisko rozwoju
5. Środowisko lokalne: 
- uzyskuje wsparcie dla edukacji elementarnej zwiększające sukces życiowy dziecka
 

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III  szkół podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mochnaczce Wyżnej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „ Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

        W  drugim okresie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mochnaczce Wyżnej odbywały się zajęcia, których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

 

     W ramach projektu zrealizowano łącznie 90 godzin w ramach następujących zajęć:
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi;

 

Podczas zajęć matematycznych uczniowie wyrównywali braki w wiadomościach i umiejętnościach w uczeniu się, rozwijali swoje zdolności poznawcze oraz samodzielne, logiczne myślenie. Różnorodne formy i metody pracy na zajęciach uatrakcyjniły je, przez co uczniowie chętnie brali w nich udział. W pierwszym miesiącu zajęć uczniowie ćwiczyli pomiary . Początkowo za pomocą łokcia , kroków, klocków a następnie przy pomocy różnych miarek: centymetra krawieckiego, taśmy mierniczej oraz metra stolarskiego. Uczniowie konstruując różne budowle z klocków dokonywali pomiaru wysokości, szerokości oraz długości. Uczniowie klasy III dokonywali obliczeń obwodu figur geometrycznych jakie uprzednio zbudowali. Celem zajęć było samodzielne dokonywanie pomiarów oraz obliczenia miar. Następne zajęcia miały na celu doskonalenie umiejętności liczenia pieniędzy. Na początku zajęć uczniowie udali się do sklepu celem zrobienia zakupów za podaną sumę. Ich zadaniem było zakupienie jak największej ilości towarów (sztuk) co zmobilizowało ich do przeliczania pieniędzy. Następnym zadaniem było dodawanie liczb w złotych ( sporządzenie listy zakupów za podaną cenę). Uczniowie rozwiązywali zadania testowe z treścią dotyczące liczenia pieniędzy. Kolejne zajęcia miały na celu utrwaleniu pojęć geometrycznych. Uczniowie kreślili linie proste, krzywe , tworzyli i rozpoznawali  figury geometryczne, Rozpoznawali figury geometryczne w otoczeniu i na rysunku, konstruowali figury na goplanie.  Obrysowując  kształty figur geometrycznych tworzyli obrazy ćwiczyli w ten sposób również sprawność manualną i precyzję ruchów. Uczniowie klasy III obliczali obwód figur geometrycznych za pomocą linijki jak również za pomocą sznurka. Obliczali obwody figur geometrycznych.  Duża część zajęć poświecona była doskonaleniu umiejętności liczenia w obrębie czterech działań matematycznych. Uczniowie kształcili te umiejętności grając w gry planszowe, rozwiązywali krzyżówki matematyczne,  rebusy oraz  różnego rodzaju zabawy matematyczne.                                   

 Podczas zajęć korekcyjnych uczniowie skorygowali istniejące zaburzenia statyki ciała, nabyli umiejętności dostrzegania odchyleń od prawidłowej postawy przy wykonywaniu ćwiczeń, w trakcie zabawy w domu i w szkole. W ramach zajęć przeprowadzono zajęcia na basenie. Zajęcia te przyczyniły się również do harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez podnoszenie ogólnej sprawności organizmu. Projekt edukacyjny obejmował 30 jednostek lekcyjnych i realizowany był w wymiarze

1-2 godziny tygodniowo.

Głównymi celami programu było: skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała, poznanie własnej sylwetki oraz nabycie umiejętności dostrzegania odchyleń od prawidłowej postawy przy wykonywaniu ćwiczeń, w trakcie zabawy, w domu i w szkole, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia; podnoszenie ogólnej sprawności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni, a także zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

            Wady postawy ciała są bardzo trudne do wyleczenia lub przynajmniej do zatrzymania postępu pogłębiania ich. Jednym z wielu celów było przede wszystkim uświadomienie uczniom przyczyn i skutków wad postawy ciała oraz wzmocnienie wiary we własne siły i zdolności w  osiąganiu trudnych celów korekcyjnych. Jako dodatkową formę oddziaływania korekcyjnego zorganizowano zajęcia na basenie.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej przyniosły następujące efekty:

• uczeń zna podstawowe przyczyny i skutki powstawania wad postawy;

• uczeń rozumie znaczenie systematyki uczestnictwa w tych zajęciach  

• uczeń zna sposoby zapobiegania wadom postawy i stosuje je w życiu codziennym 

• uczeń potrafi przyjmować prawidłową postawę we wszystkich pozycjach

wyjściowych do ćwiczeń. 

• uczeń potrafi dobrać ćwiczenia kształtujące postawę ciała.

• uczeń zna znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych, umie prawidłowo oddychać

torem piersiowym, brzusznym i mieszanym. 

• uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania się  na zajęciach.

U wszystkich uczniów nastąpiła poprawa w przyjmowaniu prawidłowej postawy ciała.

 W ramach zajęć przeprowadzono zajęcia na basenie. Zajęcia te przyczyniły się również do harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez podnoszenie ogólnej sprawności organizmu.

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie doskonalili umiejętność sprawnego mówienia poprzez zabawę, gry logiczne, pracę z programami komputerowymi, rozwiązywanie krzyżówek. Zdobyte umiejętności w procesie mówienia zostały przez nich wykorzystane na zajęciach szkolnych oraz w życiu codziennym, czego efektem jest wzrost pewności siebie i samooceny, a także poczucie bezpieczeństwa.

           Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy i umiejętnosci.

         Podczas realizacji zajęć w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowej w naszym Zespole wykorzystywane były pomoce dydaktyczne, zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, programy multimedialne, które to uatrakcyjniły naukę i pozwolił na innowacyjne prowadzenie zajęć przez nauczycieli.

      Współpraca z rodzicami była bardzo efektywna i systematyczna. Rodzice podczas odbierania dziecka z zajęć byli na bieżąco informowani o postępach uczniów, prezentowane były metody pracy z dzieckiem i ćwiczenia do utrwalenia w domu. Rodzice mogli również skorzystać z zajęć otwartych, na których mogli zobaczyć jak się pracuje z uczniem na takich zajęciach i jak powinna wyglądać praca z dzieckiem w domu. Nastąpił znaczny wzrost świadomości rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

          Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym została zakończona oraz przyniosła spodziewane efekty.