Do wakacji pozostało dni.
Strona główna >> Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY: PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK I PIĄTEK

 Możesz zwrócić się do pedagoga gdy:

 

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z dorosłymi i kolegami.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Pamiętaj:

 

 • Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
 • Zapewni Ci pełną anonimowość i dyskrecję.
 • Pomoże Ci znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

 

Czy wiesz że:

 

 • Do Twojej dyspozycji jest  także skrzynka zaufania .

 

ZADANIA  PEDAGOGA 

wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002r.  oraz rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003r.:

·         Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

·         Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

·         Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

·         Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

·         Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku, oraz rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003r.: polega  w szczególności na:

·         Diagnozowaniu środowiska ucznia.

·         Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia.

·         Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

·         Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

·         Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

·         Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

·         Prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

·         Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjną ucznia.

·         Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

·         Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych.

·         Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

·         Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO wynikające ze Statutu Szkoły:

·         Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

·         Określanie form i sposobów pomocy udzielania uczniom ,w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

·         Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych

·         Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.

·         Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.

·         Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

·         Rozwiązywanie nagłych problemów wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych wynikających z działalności szkoły.

 

Zadania , o których mowa są realizowane we współpracy z:

-       Rodzicami

-       Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

-       PPP, OPS, Policją, Sądem, PCPR, UM- Krynica- Zdrój,  Parafią, Świetlicą Środowiskową oraz organizacjami pozarządowymi

-       Poradniami Specjalistycznymi

-       Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.